دکتر علی اکبر روستا

دانشیار مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

شماره تلفن: 9-7354501(0711)  داخلی2640

دورنگار: 7354520(0711)

پست الکترونیکی: aa.roosta@sutech.ac.ir

آدرس پستی: شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، صندوق پستی ۳۱۳-۷۱۵۵۵

0