دکتر محمد رضا طلاقت

Education:

B.S., (Chemical Engineering), Department of Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz- Iran.

M.S., (Chemical Engineering), Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Tehran University, Shiraz- Iran

Ph.D.,(Chemical Engineering), Department of Chemical Engineering,  Shiraz University, Shiraz- Iran

 

Title of Ph.D. Dissertation:

Theoretical and experimental study of gas hydrate prevention in presence of kinetic inhibitors in flow mini-loop systems

Title of M.S. thesis:

Simulation and optimization for hydrogen production plant

 

Research Interests and working area:

Gas hydrate formation, Sand production control, Modeling and Simulation, oil & gas process, separation by membrane

 

Publications:

1- Talaghat M.R., Esmaeilzadeh F. and Fathikalajahi  J.; "Experimental and theoretical investigation of simple gas hydrate formation with or without presence of kinetic inhibitors in a flow mini-loop apparatus" Fluid Phase Equilibria, Volume 279, Issue 1, 15 May 2009, Pages 28-40

2- Talaghat M.R., Esmaeilzadeh F. and Fathikalajahi J.; "Experimental and theoretical investigation of double gas hydrate formation with or without presence of kinetic inhibitors in a flow mini-loop apparatus", CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY ,32(5), 2009, 805-819

 

3- Talaghat M.R., Esmaeilzadeh F. and Fathikalajahi  J.; " Prediction of gas consumption during hydrate formation with or without presence of inhibitors in a batch system using the Esmaeilzadeh- Roshanfekr  equation of state".

CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 23(3), 2009, 295-308.

 

            4- Talaghat M.R, Esmaeilzadeh, F. and Mowla, D., "Sand Production Control by

                 Chemical Consolidation"; Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume 67,

                   Issues 1-2, July 2009, Pages 34-405.

 

 5- Mohammad Reza Talaghat, "Effect of various types of equations of state for prediction of

      simple gas hydrate formation with or without the presence of kinetic inhibitors in a flow

       mini-loop apparatus", Fluid Phase Equilibria, Volume 286, Issue 1, 25 November 2009,

       Pages 33-42
 

             6- Mohammad Reza Talaghat, Intensification of the performance of kinetic inhibitors in the

                  presence of polyethylene oxide and polypropylene oxide for simple gas hydrate formation

      in a flow mini-loop apparatus, Fluid Phase Equilibria, Volume 289, Issue 2, 15 March

      2010, Pages 129-134

 

7- Mohammad Reza Talaghat, "Experimental investigation of natural gas components during gas hydrate formation in presence or absence  of the L-Tyrosine as a kinetic inhibitor in a flow  mini-loop apparatus",  Journal of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tehran, Vol. 45, No.2, December 2011, PP. 153-166    153

 

8- Mohammad Reza Talaghat, " Enhancement of the performance of kinetic inhibitors in the

      presence of polyethylene oxide and poly propylene oxide for binary mixtures  during gas

      hydrate formation in a flow mini-loop apparatus" The Canadian Journal of chemical

      Engineering, The Canadian journal of Chemical Engineering, Volume 90, 2012,

        Pages 79-86.

 

9- Mohammad Reza Talaghat, "Experimental investigation of double gas hydrate formation in

     the presence of modified starch as a kinetic inhibitor in a flow mini-loop apparatus",

      The Canadian journal of Chemical Engineering, Volume 90, 2012, Pages 429-436.

 

 

10- Mohammad Reza Talaghat, "Evaluation of various types equations of state on prediction of rate of hydrate  formation for binary gas mixtures in the presence or absence of  kinetic hydrate inhibitors in a flow mini-loop apparatus" Fluid Phase Equilibria 347 (2013) 45–53

 

11- Mohammad Reza Talaghat, "Prediction of Induction Time for Natural Gas Components During Gas Hydrate Formation in the Presence of Kinetic Hydrate Inhibitors in a Flow Mini-Loop Apparatus" THE CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 91 (2013) 790-797

 

12- Mohammad Reza Talaghat, "Experimental investigation of gas consumption for simple gas hydrate formation in a recirculation flow mini-loop apparatus in the presence of modified starch as a kinetic inhibitor" , Journal of Natural Gas Science and Engineering 14 (2013) 42-48

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات فارسی 

1- محمد رضا طلاقت- عبداحسین جهانمیری: تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال برای شکل های هندسی منظم ، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران،  جلد  41  ،شماره 2 ،تیر 1386، ص 193-201

 

2- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: تولید ماده ضد کف از پوسته وسبوس برنج ایرانی، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران،  جلد  37  ،شماره 4 ،اسفند 1382،ص 367-372

 

3- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: استخراج روغن خوراکی از پوسته وسبوس برنج ایرانی، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران،  جلد  36  ،شماره 4 ،اسفند 1381،ص 549-554

 

4- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم، مجله علوم وتکنولوژی پلیمر، سال 13 ، شماره دوم ، تابستان 1379 ، ص 103-108

 

5- محمد رضا طلاقت: راه اندازی و بررسی مشکلات پمپ های جابجایی معین در هنگام کار،

نشریه فنی آموزشی پمپیران، شماره 23، ص 57-63

 

لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخل و خارج

    Conferences

1- J. Modon Haghighi, J. owji, M.R. Talaghat; Evaluation of industrial application of  liquid sugar from Sweet Sorghum as a substitute for crystalline sugar in food industrial;     20th TUPAC Symposium of chemistry of natural products due to Chicago, 12-20 Sept. 1996

 

2- M.R. Talaghat; J. Owji: Optimization of conditions for manufacture of copper phathalocyanine pigment in bench scale; ACHEMA 97; Frankfurt, May 9-14,  1997

 

3- M.R. Talaghat, F. Esmaeilzadeh and J. Fathikaljahi; Effect of various types of equation of state on gas consumption in simple gas hydrate formation with or without presence of kinetic inhibitors, 12th Chemical Engineering Congress,  Sahand University, Tabriz, 1378(1999).

 

4- M.R. Talaghat; J. Owji: Production of polyethylene glycohol in bench scale, ACHEMA 2000; Frankfurt, May 9-14, 2000

 

5- M.R. Talaghat; J. Owji: Vapoure phase production of furfuryl alcohol from furfural in bench scale, ACHEMA 2000; Frankfurt, May 9-14, 2000.

 

6- J. Modon Haghighi, J. owji, M.R. Talaghat; Production of liquid sugar from Sweet Sorghum in a bench scale. ACHEMA 2002; Frankfurt, May 9-14, 2002

 

7- M.R. Talaghat, A.H. Jahanmiri: Estimation of heat transfer parameters by use  of analytical solutions and experimental data; 10th Iranian chemical Engineering

 Congress; Sistan & Blochestan University; 12-17- Nov. 2005.

 

8- M.R. Talaghat, M. Taheri: Determination of temperature profile in laminar tube flow with constant wall temperature by polynomial approximation; 10th Iranian chemical Engineering Congress; Sistan & Blochestan University; 12-17- Nov., 2005

 

9- M.R. Talaghat, F. Esmaeilzadeh, D. Mowla, Sand Production Control by  Chemical Consolidation in Oil Wells of Ahvaz & Mansoori Oil Fields;  The 32nd Annual SPE   International Technical Conference and Exhibition in  Aubuja, Nigeria, August 4-6,

 

10- M.R. Talaghat ,Experimental investigation of simple gas hydrate formation with or without presence of L-Tyrosine as a kinetic inhibitor in a flow mini-loop apparatus, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, 16-20 November, 2009, Kish Island.

 

11- M.R. Talaghat ,Experimental investigation of double gas hydrate formation with or without presence of L-Tyrosine as a kinetic inhibitor in a flow mini-loop apparatus, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, 16-20 November, 2009, Kish Island.

 

12- M.R. Talaghat , "Effect of various types of equations of state for prediction of gas  consumption in simple gas hydrate formation with or without presence of kinetic inhibitors in a flow mini-loop apparatus", The 6th International Chemical Engineering  congress and Exhibition, 16-20 November, 2009, Kish Island.

 

13- M.R. Talaghat, F. Esmaeilzadeh and J. Fathikaljahi, Effect of various types of equations of state on consumption in double gas hydrate formation with or without presence of kinetic inhibitors in batch systems, Second Technical Conference of thermodynamics, Tran University of Science and Technology, May 11, 2009

 

14- M.R. Talaghat, F. Esmaeilzadeh and J. Fathikaljahi , "Calculating of driving force and rate of gas consumption for simple gas hydrate formation with or without presence of  inhibitors in a batch system using the Esmaeilzadeh- Roshanfekr  equation of state,      Second Technical Conference of thermodynamics, Tran University of Science

and Technology, May 11, 2009

 

15- Mohammad Reza Talaghat, “Experimental investigation for measuring of induction time for natural gas components during gas hydrate  formation in presence of the kinetic hydrate inhibitors in a flow mini-loop apparatus”, The 13th National Chemical Engineering Congress & The 1st International Regional Chemical Engineering & Petroleum Conference (ICHEC13), Kermanshah University of Technology, 3– 6  Aban , 1389(2010)

 

16- Mohammad Reza Talaghat, “Prevention of sand migration in reservoirs oil  by polymerizable resinous materials”, The 13th National Chemical Engineering Congress & The 1st International Regional Chemical Engineering & Petroleum Conference (ICHEC13), Kermanshah University of Technology, 3 – 6  Aban , 1389(2010)

 

17- Mohammad Reza Talaghat, “Evaluation of various types of equations of state for prediction of rate of gas hydrate formation based on Kashchiev model for binary gaseous mixtures in presence of kinetic hydrate inhibitors in flow loop apparatus” ,The 13th National Chemical Engineering Congress & The 1st International Regional Chemical Engineering & Petroleum Conference (ICHEC13), Kermanshah University of Technology, 3 – 6   Aban , 1389(2010)

 

18- Mohammad Reza Talaghat, “Evaluation of effectiveness of kinetic hydrate inhibitors on induction time for binary gaseous mixtures during gas hydrate formation in a flow mini-loop apparatus”, The 13th National Chemical Engineering Congress & The 1st International Regional Chemical Engineering & Petroleum Conference (ICHEC13), Kermanshah University of Technology, 3 – 6   Aban , 1389(2010)

 

19- Mohammad Reza Talaghat, " Enhancement of the performance of kinetic hydrate inhibitors in the presence of polyoxides for natural gas components  during gas hydrate formation in a flow mini-loop apparatus”, The 1st National Iranian Conference on Gas Hydrate (NICGH) Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 18-19 May (2011)

 

20- Mohammad Reza Talaghat, "Evaluation of various types’ equations of state for prediction of rate of hydrate formation based on Kashchiev and Firoozabadi model in the presence or absence of kinetic hydrate inhibitors for gaseous mixtures in a recirculating systems" The 2st National Iranian Conference on Gas Hydrate (NICGHSemnan University, Iran, 2013

 

21- Mohammad Reza Talaghat, "Experimental investigation of gas consumption for simple gas hydrate formation in a recirculation flow mini-loop apparatus in the presence of modified starch as a kinetic inhibitor" The 2st National Iranian Conference on Gas Hydrate (NICGHSemnan University, Iran, 2013

 

22- Mohammad Reza Talaghat, "  Experimental investigation of induction time for binary mixtures during gas hydrate formation in the simultaneous presence of  the PVP and L-Tyrosine as kinetic inhibitors in a flow mini-loop apparatus" The 2st National Iranian Conference on Gas Hydrate (NICGHSemnan University, Iran, 2013

 

 

 

لیست مقالات ارائه شده در کنگره های داخل و خارج به زبان فارسی

1- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: بهینه سازی فرآیند تولید پیکمنت آبی فتالوسیانین مس در مقیاس بنچ، دومین کنگره ملی مندسی شیمی، 6-8 اسفند 1375، تهران ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1375

2- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: استخراج روغن خوراکی از پوسته وسبوس برنج، چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف، 18-20 اسفند 1377

3- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: سنتز پیکمنت آلی فتالوسیانین مس، سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377

4- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: تهیه روغن خوراکی از پوسته وسبوس برنج، سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377

5- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم، هفتمین کنگره شیمی آلی ایران، شهریور 1378

6- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: تهیه پلی استرهای غیر اشباع جهت مصارف فایبر گلاس، هفتمین کنگره شیمی آلی ایران، شهریور 1378

7- جلیل اوجی - محمد رضا طلاقت: استفاده از برج تقطیر در تهیه پلی استرهای غیر اشباع جهت مصارف فایبر گلاس در مقیاس بنچ: پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شیراز،  5-8 اردیبهشت 1379

8- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: استخراج تعادلی روغن سبوس رنج در دمای محیط، دومین کنگره شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، تهران ، 3-4 آذر ماه 1379  

9- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: اثر اندازه ذرات سبوس برنج بر روی سرعت استخراج روغن از سبوس برنج، دومین کنگره شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد علوم و تحقیقات تهران ،3-4 آذر ماه 1379

10- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: طراحی راکتور تهیه فتالوسیانین مس در مقیاس نیمه صنعتی، پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شیراز، 5-8 اردیبهشت 1379

11- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: بهینه سازی پارامترهای فرآیند تولید پیگمنت آبی 15  ،  ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،8-21 اردیبهشت 1380

12- محمد رضا طلاقت- جلیل اوجی: طراحی یک آسیاب گلوله ای در مقیاس نیمه صنعتی جهت کاهش اندازه ذرات پیگمنت آبی فتالوسیانین مس ،  ششمین کنگره ملی مهندسی  شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،8-21 اردیبهشت 1380

13- محمد رضا طلاقت- فریدون اسماعیل زاده- داریوش مولا: بررسی کنترل شن و ماسه در چاههای آسماری میدانهای اهواز و منصوری به روش شیمیایی ،  یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، دانشگاه تربیت مدرس، 7-9 آذر 1385

14- غلامرضا انصاری پور، علی رسول زاده، جعفر جوانمردی و محمد رضا طلاقت ”  بررسی اثر معادلات حالت مختلف بر زمان اولیه تشکیل هیدرات گاز متان" ، چهاردهمین کنگره مهندسی شیمی،  دانشگاه صنعتی شریف،  25 تا 27 مهر ماه 1391

15- غلامرضا انصاری پور، محمد رضا طلاقت و جعفر جوانمردی ” بررسی اثر فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان" ، چهاردهمین کنگره مهندسی شیمی،  دانشگاه صنعتی شریف،  25 تا 27 مهر ماه 1391

16-  محمدرضا طلاقت،  محد رضا رحیم پور، صفدر حیدری نژاد، صالح زارعی و رضا ملکی مدل سازی جدا کردن گاز دی اکسید کربن به کمک غشای فیبرتوخالی پلی پروپیلن و مقایسه آن با برج جذب پتروشیمی شیراز، چهاردهمین کنگره مهندسی شیمی،  دانشگاه صنعتی شریف،  25 تا 27 مهر ماه 1391

 

 

لیست طرح های انجام شده با صنایع مختلف

Research projects list:

1- بررسی بهبود کیفیت و بروز نمودن آنالیز مواد در پالایشگاه بید بلند (طرح جهت پالایشگاه بید بلند)

2- بررسی و شناسایی ضایعات صنایع شیمیایی استان فارس و ارائه راهکارهای استفاده از آن به منظورارزش افزوده

3- بررسی و شناسایی ضایعات کشاورزی و  ارائه راهکارهای استفاده از آن به منظور ارزش افزوده

4-  تهیه آب آشامیدنی با استفاده از انرژی خورشیدی جهت مناطق روستایی دوردست استان بوشهر با

   ( شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر) 1388

      5- بازیابی نیتروژن اکسیدها ) ( NOx از گاز خروجی واحدهای تولید اسید نیتریک (پتروشیمی )

      6- بررسی بازیافت شیمیایی بطری های ضایعاتی پت (PET)  به منظور تهیه نرم کننده ترفتالیک

           اسید  (شرکت چرم افزار)1389

     7 - طرح تولید رنگدانه آبی فتالوسیانین مس در مقیاس بنچ، طراحی واحد نیمه صنعتی آن با استفاده

            ازمرحله تولید در مقیاس بنچ (شرکت چرم آذر)

     8- بررسی شیوه های تولید آجر در ایران به منظور بالا بردن کیفیت (شرکت چرم آذر)

9- تهیه قند مایع از سورگم شیرین در مقیاس بنچ ( طرح جهت استانداری فارس)

10- تهیه قند مایع از سورگم شیرین در مقیاس نیمه صنعتی( طرح جهت استانداری فارس)

11- تهیه رزین پلی استر غیر اشباع (شرکت شیمی رزین)

12- بررسی امکان جایگزینی یک نوع رزین مناسب به جای رزین اپوکسی جهت عایق بندی بردهای الکتریکی (طرح جهت شرکت مخابراتی راه دور ایران)

13- تهیه خمیر قلع در مقیاس بنچ جهت کارخانجات مخابراتی ایران (طرح جهت شرکت مخابراتی راه دور

     ایران)

14-  تهیه پیکمنت آبی فتالوسیانین مس در مقیاس آزمایشگاهی

15- تهیه پیکمنت آبی فتالوسیانین مس در مقیاس بنچ

16- طراحی وساخت واحد نیمه صنعتی تهیه پیگمنت آبی 15

17- تهیه پلی اتیلن گلیکول در مقیاس بنچ

18- تولید قند مایع از خرمای نامرغوب در مقیاس آزمایشگاهی

19- تهیه آب آشامیدنی برای مناطق دوردست روستایی استان بوشهر با استفاده از انرژی خورشیدی

20- .......................

 

0