آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی شیمی

تلفن:

نمابر: