نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۹- ۷:۳۰

۱۰:۳۰- ۹

۱۲-۱۰:۳۰

۱۴:۳۰-۱۳

۱۵:۳۰- ۱۴:۳۰

شنبه

مطالعه- مشاوره

مطالعه - مشاوره

امور اجرایی

مطالعه

امور اجرایی

یکشنبه

مکانیک سیالات (پردیس)

مطالعه

مکانیک سیالات

مطالعه

امور اجرایی

دوشنبه

مطالعه- مشاوره

مطالعه- مشاوره

امور اجرایی

شورای گروه

شورای گروه

سه شنبه

مکانیک سیالات (پردیس)

مطالعه

مکانیک سیالات

شورای آموزشي/ پژوهشي

شورای آموزشي/ پژوهشي

چهارشنبه

مطالعه- مشاوره

 

مطالعه- مشاوره

 

امور اجرایی

مطالعه

مطالعه