نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

زمان

۹:۰۰-۷:۳۰

۱۰:۳۰-:۹:۰۰

۱۲:۰۰-۱۰:۳۰

۱۳:۰۰-۱۲:۰۰

۱۵:۰۰-۱۳:۰۰

۱۵:۳۰-۱۵:۰۰

شنبه

مطالعه

ریاضیات مهندسی

راهنمایی پایان نامه

نماز و ناهار

ریاضیات مهندسی

مطالعه

یکشنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویی

راهنمایی پایان نامه

نماز و ناهار

ریاضیات مهندسی

مطالعه

دوشنبه

مطالعه

ریاضیات مهندسی

راهنمایی پایان نامه

نماز و ناهار

شورای گروه

مطالعه

سه شنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویی

راهنمایی پایان نامه

نماز و ناهار

راهنمایی پایان نامه

مشاوره دانشجویی

چهارشنبه

مطالعه

نماز و ناهار

راهنمایی پایان نامه