نام و نام خانوادگی:فاطمه سبزی سروستانی

 مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:ترمودینامیک، محیط زیست

تلفن محل کار:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:f.sabzi[@]‎sutech.ac.ir