نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

تدریس

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه

دوشنبه

تدریس

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

جلسه گروه

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

مطالعه

مطالعه

چهار شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

مطالعه

مطالعه