نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

حضوری

مشاوره دانشجویی

حضوری

.........

یکشنبه

غیر حضوری

غیر حضوری

غیر حضوری

.........

دوشنبه

حضوری

مشاوره دانشجویی

حضوری

جلسه گروه

سه شنبه

غیر حضوری

غیر حضوری

غیر حضوری

...........

چهار شنبه

غیر حضوری

غیر حضوری

غیر حضوری

..........