نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

زمان

۹- ۷:۳۰

۹-۱۰:۳۰

۱۰:۳۰-۱۲

۱۲-۱۴:۳۰

شنبه

راهنمای پایان نامه ارشد سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته مشاوره دانشجویی راهنمای دانشجویی

یکشنبه

راهنمای پایان نامه ارشد حضور حضور حضور

دوشنبه

راهنمای پایان نامه ارشد سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته مشاوره دانشجویی جلسه کروه

سه شنبه

راهنمای پایان نامه ارشد حضور حضور حضور

چهار شنبه

شورای مرکز رشد پارک و علم و فناوری راهنمای پایان نامه ارشد راهنمای پایان نامه ارشد راهنمای دانشجویی