نام و نام خانوادگی: دکتر پیام پرواسی

مرتبه علمی:استاديار

زمینه تحقیقاتی:مدلسازي و شبيه سازي فرآيندها

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:parvasi[@]‎sutech.ac.ir  و  payam.parvasi[@]‎gmail.com