براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر علی اکبر روستا  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.