امروز اخرین مرحله از فاز اول توسعه وب-سایت جدید می باشد

امروز، بیشترین تلاش خود را برای تهایی سازی فاز اول توسعه وب سایت جدید دانشگاه انجام می دهیم.
Today, we are doing our best to finalize the first phase of the new website development.
 
 
 

0