آزمایشگاه های تحقیقاتی این دانشکده  شامل ۳ آزمایشگاه زیرمی باشد :

۱- عملیات واحد

۲- پایلوت

۳- تشکیل هیدرات