نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما(یان) استاد(ان) مشاور تاریخ فارغ التحصیلی
سهیلا جوکار جداسازي مخلوط هاي گازي متان - اتان با استفاده از تشكيل هيدرات گازي در حضور استون جوانمردی روستا ۹۴/۱۱/۱۰
شیدا سلطا نی مهر مطالعه تجربي جداسازي مخلوط متان-اتان با استفاده از تشكيل هيدرات جوانمردی پرواسی ۹۴/۱۱/۱۲
شکیبا نوروزی مدلسازي سينتيكي و بهينه سازي توليد آنزيم ليپاز از قارچ Candida rugosa جوانمردی - علوی روستا ۹۴/۱۱/۱۰

فاطمه جعفری

مدلسازي فرآيند توليد پني سيلين - جي با استفاده از سيستم دو فازي آبي

روستا

 جوانمردی

۹۴/۶/۲۳

مرضیه بابایی

جذب بيو لوژيكي يون فلز كروم توسط ميكرو جلبك و ضايعات كشاورزي : مدلسازي ترموديناميكي و سينتيكي و مطالعه تجربي

روستا

 جوانمردی

۹۵/۶/۲۱

مرتضی نیرومند

پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گاز طبيعي به كمك معادله حالت CPA

جوانمردی - طلاقت

روستا

۹۵/۶/۱۵

نگار نیک اقبالی

مدلسازي ترموديناميك تعادل فازي مخلوط دو جزئي آب و ماعلات يوني با استفاده از معادله حالت CPA

سبزی

روستا

۹۵/۷/۱۷

فاطمه حق دوست

بررسي تجربي و مدلسازي اثر پيش تيمار كردن جاذب هاي بيولوژيكي در جذب يون فلز روي

روستا- جوانمردی

پرواسی

۹۵/۶/۲۱

نجمه تزنگ

تخمين انحلال پذيري تركيبات آروماتيك(BTEX) در تري اتيلن گلايكون با استفاده از معادله حالت SAFT

جوانمردی –علوی

روستا

۹۵/۶/۱۴

فرشاد قلی زاده

پيش بيني جذب دي اكسيد كربن در مايعات يوني پليمري با استفاده از روش هم بخشي گروهي و شبكه عصبي مصنوعي

سبزی

پرواسی

۹۵/۶/۲۰

محبوبه دیرباز

مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي و سينتيكي جذب كادميوم توسط ريز جلبك و ضايعات كشاورزي

روستا

جوانمردی

۹۵/۶/۲۰

مرضیه مقیمی

مدلسازي ترموديناميكي و سينتيكي و مطالعه تجربي حذف بيو لوژيكي يون فلز از فاضلاب توسط ميكروجلبك

روستا- جوانمردی

علوی

۹۵/۶/۱۴

پژمان فتحی

مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي جذب بيولوژيكي مخلوط يون فلزات نيكل و كروم توسط ميكروجلبك

روستا - جوانمردی

علوی

۹۵/۶/۲۰