نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما(یان) استاد(ان) مشاور تاریخ فارغ التحصیلی
الهام قبادی مدلسازي و شبيه سازي واحد توليد هيدروژن پالايشگاه طلاقت جوانمردی ۹۳/۹/۱۲

رضا توسلی

مدل سازي ترموديناميكي جذب دي اكسيد كربن در شبكه هاي الي -فلزي Znبا استفاده از معادله حالت PHSC

سبزی

طلاقت

۹۴/۶/۲۲

فائزه فلاح تبار شیاده

مدلسازي ترموديناميكي جذب پروپان - پروپيلن بر روي ساختارهاي آلي -فلزي با استفاده از معادله حالتPHSC

سبزی

 طلاقت

۹۴/۶/۲۲

فاطمه جعفری

مدلسازي فرآيند توليد پني سيلين - جي با استفاده از سيستم دو فازي آبي

روستا

 جوانمردی

۹۴/۶/۲۳

احسان زنگوئی

مدلسازي رياضي واكنش هاي سيال - جامد براي ذرات استوانه اي با استفاده از مدل هسته كوچك شونده

طلاقت

 سبزی

۹۴/۶/۲۴

ایمان سبز پوشان

مدلسازي فرايند توليد بيو ديزل از روغن هاي گياهي در حضور كمك حلال

روستا

 جوانمردی

۹۴/۶/۱۸

سید اسماعیل مدرس

مدلسازي توليد بيو ديزل در يك راكتور حاوي غشاي كربني

طلاقت

سبزی

۹۴/۶/۲۴

جواد حکایتی

مدل سازي سينتيكي- ترموديناميكي تخمير استخراجي اتانول توسط سيستم دو فازي آبي PEG ۶۰۰۰-Na2SO4

روستا  - جوانمردی

علوی

۹۴/۶/۲۳

سامان محمد زاده عاملی

مدلسازي ترموديناميكي هيدرات كلاتريت با استفاده از مدل چند لايه اي ارائه شده توسط كلاودا و سندلر

جوانمردی - علوی

روستا

۹۴/۶/۲۵

مهسا شیرازی

مطالعه تجربي و مدلسازي تر موديناميكي دماي ناپديد شدن واكس در فشار غير اتمسفريك

جوانمردی

علوی

۹۴/۶/۲۵

جواد عالی پور

مطالعه تجربي و مدل سازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن درحضور اتانول

جوانمردی

پرواسی

۹۴/۶/۱۶

زهره بازرگانی

مدلسازي ترموديناميكي جذب دي اكسيد كربن برروي تعدادي از مايعات يوني با استفاده از معادله حالت PHSC

سبزی

طلاقت

۹۴/۶/۲۲

مریم رئیسی

اندازه گيري آزمايشگاهي تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در حضور بهبود دهنده

جوانمردی

علوی

۹۴/۶/۲۱

رقیه بردول

ارائه روش ميان بر براي پيش بيني شرايط تعادلي هيدرات متان در حضور بهبود دهنده هاي ترموديناميكي محلول در آب

جوانمردی -روستا

علوی

۹۴/۶/۲۵