نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما(یان) استاد(ان) مشاور تاریخ فارغ التحصیلی

سارا آفتاب

مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي سه جزئي جهت پيش بيني دماي ناپديد شدن واكس

جوانمردی

نصری فر

۹۲/۸/۲۶

علیرضا پناهیان

شبيه سازي فرايند توليد بيوديزل از تري گليسريدها در برج تقطير واكنشي

روستا

سبزی

۹۲/۸/۲۷

فاطمه هوشیار

مدلسازي ترموديناميكي جداسازي آب- تتراهيدروفوران با استفاده از غشاي پلي وينيل الكل با اتصالات عرضي گلوتارالدهيد

سبزی

طلاقت

۹۲/۷/۲۲

حمیده ایرانژاد

مطالعه آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات نيمه كلاتريت متان

جوانمردی

سبزی

۹۲/۸/۱۲

حسین پرهزگار

مدلسازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات نيمه كلاتريت

جوانمردی

روستا

۹۲/۸/۲۹

ایمان خسروزاده

بررسي ارتقا تبديل واحد كاتاليستي پالايشگاه شيراز از طريق اصلاح روش احياي كاتاليست

روستا –طلاقت

جوانمردی

۹۲/۸/۲۷

فاطمه شریفی

پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در حضور بازدارنده هاي ترموديناميكي با استفاده از مدلUNIQUAC توسعه يافته

جوانمردی

طلاقت

۹۲/۷/۲۲

محمد صالح کریمی

بررسي و مقايسه عملكرد كاتاليست هاي تك فلزي، دو فلزي و سه فلزي در فرايند ريفورمينگ نفتا و مقايسه نتايج با داده هاي پالايشگاهي

طلاقت

سبزی

۹۲/۱۰/۲۵

احمد رضا بهمنی

جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازها ( متان - دي اكسيد كربن و نيتروژن - دي اكسيد كربن ) بوسيله ي آمين ها(MEA-DEA- MDEA- AMP)و مخلوط آنها با استفاده از تماس دهنده ي غشايي فيبر توخالي پلي پروپيلن

طلاقت

سبزی

۹۳/۶/۲۵۵

مجید طهمورثی

مدلسازي فرايند جذب متان در شبكه آلي فلزيZN با استفاده از معادله حالتPHSCو SL

سبزی

طلاقت

۹۳/۴/۱۶

سجاد جاویدی

مدلسازي فرايند جذب هيدروژن در شبكه آلي فلزيZN با استفاده از معادله حالت PHSCو SL

سبزی

 جوانمردی

۹۳/۶/۲۵

سعید سینه باغی زاده

بررسي آزمايشگاهي شرايط تشكيل ساختارH هيدرات متان در حضور الفين و الكل

جوانمردی

روستا

۹۳/۶/۲۶

هما قایدی

مطالعه آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات متان در حضور الكل و مايع يوني

جوانمردی

طلاقت

۹۳/۶/۲۹

فریبا کشتگار

مدلسازي رياضي توليد متانول از گاز سنتز حاصل از گازي كردن گليسرول

روستا- جوانمردی

علوی

۹۳/۶/۲۶

الهام اسادات بهینه

بررسي سنتيكي سنتز بيو ديزل به روش تبادل استري تري گليسريد در حضوركاتاليست همگن هيدروكسيد پتاسيم با در نظر گرفتن دو فازي بودن سيستم

سبزی

 جوانمردی

۹۳/۶/۳۰

فاطمه کاظمی

بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات گازي متان در حضور مايعات يوني

جوانمردی

روستا

۹۳/۶/۳۱