دکتر جعفر جوانمردی

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی۲۶۳۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

javanmardi[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر جعفر جوانمردی