طراحي فرايند به معناي طراحی و ابداء روشی است که طی آن تبديل مواد از يک حالت به حالت ديگر، که عمدتا اين تغيير شيميايي است، اتفاق می افتد. مهندس طراحي فرآيند، کسي است که روش اين تغيير را طراحي مي کند. در اين زمينه دانشجويان با اصول طراحي مهندسي شيمي و فرآيندهاي مربوط به تجهيزات آشنا خواهند شد. همچنين، آنها در برخي از نرم افزارهاي کاربردي مهندسي شيمي آموزش مي بینند. به عبارت ديگر، يک مهندس شيمي، مکانيزم واکنش فرآيند را از شيميدانان مي گيرد و با توجه به شرايط محيطي و اقتصادي، بهترين روش توليد آن مواد شيميايي را با خلوص مطلوب در مقياس صنعتي به دست مي آورد.