منشي دانشكده


نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني تلفن داخلي تلفكس آدرس ايميل
کبری ابوالوردی مسئول دفتر دانشكده 2898 0711-7354520 chemeng1@sutech.ac.ir

 

 

 

 

 

0