اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسي شیمی

 

دکتر جعفر جوانمردی

مرتبه علمی

استاد

تلفن مستقیم

7354520-0711

پست الکترونیکی

javanmardi @ sutech.ac.ir 

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر جوانمردی

دکتر خشایارنصری فر

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن

0711-7354520

پست الکترونیکی

nasrifar @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر نصری فر(درحال حاضر مرخصی مطالعاتی هستند )

دکتر فاطمه سبزی سروستانی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن دانشکده

7261392-0711

پست الکترونیکی

f.sabzi @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر سبزی سروستانی

 دکتر محمدرضا طلاقت

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

2692

پست الکترونیکی

talaghat@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر طلاقت

دکتر علی اکبر روستا

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

2640

پست الکترونیکی

aa.roosta@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر روستا

دکتر فرزادعلوی
مرتبه علمی استادیار
تلفن 2589
پست الکترونیکی alavi@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصی  
دکتر پیام پرواسی
مرتبه علمی استادیار
تلفن 2731
پست الکترونیکی parvasi@ sutch.ac.ir
آدرس صفحه شخصی  

 

0