نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم الهام ابوالوردی مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۹۸

خانم راحله دمان کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۵۷۰