دکتر جعفر جوانمردی

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی۲۶۳۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

Javanmardi@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://cpg.sutech.ac.ir/fa/DrJavanmardi